Bài đăng

Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16637

Ta, H. P. (2016). Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam. Geoheritage

The Central Highlands in Vietnam are well known for their large basalt plateau and their natural touristic resources with impressive landforms, such as ancient volcanoes, lakes and waterfalls, which are the result of volcanic activities, and of which the waterfalls are especially spectacular scenically. The Dray Nur and Dray Sap waterfalls located on the Serepok River of Dak Lak and Dak Nong provinces, respectively, are remarkable landscapes with a significant aesthetic value. Not only are these waterfalls well known as tourist attractions, they are also noted for a system of impressive geological objects, including basalt columns beneath torrential waterfalls, contemporaneous columnar and pillow basalts, fan-shaped columnar structures, collapsed wells, cliffs formed at the base of b…

Tổ chức chính quyền đô thị tại các thành phố trực thuộc trung ương đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62152

Lưu, T.M.(2017). Tổ chức chính quyền đô thị tại các thành phố trực thuộc trung ương đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Thứ nhất, trên cơ sở nền tảng lý luận của các vấn đề liên quan đến chủ đề tổ chức CQĐT được phân tích, liên hệ và hệ thống như: tổ chức, các nguyên lý về tổ chức, CQĐP, CQĐT, quản lý đô thị, tổ chức CQĐT, yêu cầu của CNH, HĐH với việc hoàn thiện Tổ chức CQĐT (cả mặt nhà nước và pháp luật). Khái niệm về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc trung ương. Kết quả nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến đề tài được hệ thống làm nguồn dữ liệu khoa học quan trọng cho quá trình tiếp tục nghiên cứu khác. Thứ hai, luận án đưa ra những khuyến nghị khoa học nhằm hoàn thiện chính quyền đô thị và pháp luật về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Những quan điểm, giải pháp …

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho hệ hỗ trợ cảnh báo lũ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61112

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho hệ hỗ trợ cảnh báo lũ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 628501

Đã xác định được số lượng trạm và vị trí lắp đặt các trạm đo mưa bổ sung phù hợp với đặc điểm và sự phân hóa các điều kiện địa lý phục vụ tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo lũ trên LVS VGTB. - Đã xác lập được hệ hỗ trợ cảnh báo lũ đầy đủ phù hợp với lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dựa trên tích hợp GIS, mô hình SWAT và HEC-RAS.

Electrochromic properties of sol–gel prepared hybrid transition metal oxides – A short review

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59637

This short review revisits the progress achieved in the last 10–15 years in the field of hybrid electrochromic materials, synthesized through sol–gel methods. New research directions in the field of electrochromism (EC), together with novel applications of many electrochromic hybrid oxides are discussed here. Among them, the discoveries in the field of synthesis of nanomaterials enabled to expand the materials and connect the morphological features of nanoparticles to the electrochromic properties at the macro level. The development of novel hybrid materials with significantly improved EC properties, where tungsten oxide is associated with carbonaceous materials such as MWCNT or graphene is also reported. These hybrid materials with enhanced EC properties, compared to the inorganic hybrids, will be remarkable in the future for a series of novel applications.

Quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh

Nguyễn, T.L.N. (2018). Quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62637?mode=full

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về QLNL tại các doanh nghiệp. - Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vị khác, từ đó, rút ra những bài học trong công tác QLNL cho Công ty CP sắt Thạch Khê. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNL tại Công ty CP sắt Thạch Khê giai đoạn từ 2012- 2016. - Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh trong giai đoạn tiếp theo.

Loài rắn cực độc nhìn tưởng cành cây khô ở Việt Nam

Hình ảnh
Rắn Chàm quạp còn có tên gọi khác là khô mộc xà hay còn gọi rắn lục Mã lai, rắn lục nưa.
Khô mộc xà có chiều dài khoảng 1m, mỏ rắn nhọn và chĩa lên phía trên, trông giống thân cây khô.
Loại rắn này lưng có hoa văn hình tam giác màu xám nâu nhạt. Chúng thường sống ở vùng rừng cao su miền Đông Nam bộ và Campuchia. Đây là loài rắn cực độc và rất hiếm gặp.

Mức độ đáp ứng khung trình độ quốc gia Việt Nam của các chương trình đào tạo đại học hiện nay: Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội

Mức độ đáp ứng khung trình độ quốc gia Việt Nam của các chương trình đào tạo đại học hiện nay: Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội

Compatibility of Undergraduate Programms to Vietnam National Qualifications Framework: A Case Study at Vietnam National University, Hanoi

dc.relation.ispartofseriesTập 34, Số 2 (2018);

dc.contributor.authorTrần, Thị Hoài-dc.contributor.authorNghiêm, Xuân Huy-dc.contributor.authorLê, Thị Thương
Khung trình độ quốc gia Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học cần được rà soát và điều chỉnh đáp ứng với khung trình độ quốc gia Việt Nam. Cụ thể, mối tương quan giữa chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình đào tạo, các bước xây dựng và phát triển chương trình đào tạo với các yêu cầu về năng lực đầu ra được nêu trong Khung trình độ quốc gia cần được nghiên cứu và giải quyết thấu đáo để các cơ sở giáo dục có lộ trình điề…